Just another WordPress.com site

ทำเนียบรุ่นชาวสิบเอ็ดสามเก้าเหล่าแพทย์


       

 

ข้ อ มู ล เ พื่ อ น ๆ เ ร า ช า ว11/39(U p d a t e )

 **** ผู้ใดเข้ามานำข้อมูลในรายชื่อรุ่นไปใช้ในทางที่ผิดกฏหมาย ขณะนี้ทางรุ่นและเจ้าหน้าที่ตำรวจกำลังรวบรวมข้อมูลดำเนินคดีตามกฎหมาย เราจะไม่ปล่อยให้คนเลวลอยนวล*****
 
1.จ.ส.อ.วิสูตร บัวกลิ่น   ( ประธานรุ่น ) ร.9 พัน.1    อ.เมือง จ.กาญจนบุรี 
 
 
2.ร.ท.สายันต์  นุ่นตุ้ง แผนกสัสดี จ.พัทลุง
 

 
3.พ.ต.คาวี  ทรงเวียง   ศูนย์การบินทหารบก อ.เมือง จ.ลพบุรี
 
 
4.ร.ท.นันทกร คำแผ่นชัย    รพ.ค่ายจิระประวัติ อ.เมือง จ.นครสววรค์ 
 

5.พ.ท.นครินทร์ เยี่ยมรัมย์  กอ.รมน.ภาค 4


 

6.ร.อ.สมรส   ศรีภูงา รพ.พระมงกุฏเกล้า


 7.จ.ส.อ.มนูญ  เพิ่มโสภา   กรม ทพ.11


8.จ.ส.อ.สิทธิรักษ์ กันเจียก   รพ.ค่ายสุรสีห์ อ.เมือง จ.กาญจนบุรี


9.จ.ส.อ.เพชรมร จันดาวงษ์    ร.9 พัน.1 จ.กาญจนบุรี  ชรก.สนง.ผบช. ผบ.ทบ.


10.จ.ส.อ..ภิญโญ เทพจันทร์    ร.9 พัน.1 จ.กาญจนบุรี


11.จ.ส.อ.ทนงศักดิ์ ต่างใจ    ร.19 พัน.2 จ.กาญจนบุรี


12.จ.ส.อ.ณรงค์ศักดิ์ อำภาวงษ์      ร.29 จ.กาญจนบุรี


13.ร.ต.ชนะชัย  แก้วหลำ    ร.9 พัน.2  จ.กาญจนบุรี


14.จ.ส.อ.วรวุธ อิ่มเหว่า พัน.สร.กรม.สน.พล.ร.9  จ.กาญจนบุรี


15.จ.ส.อ.เกียรติพงศ์  มุ่งแฝงกลาง   รพ.ค่ายสุรสิงหนาท อ.อรัญประเทศ จ.สระแก้ว


16.จ.ส.อ.สนธยา นามวงษา  ( เสียชีวิต )


17.จ.ส.ต.จุมพล   เพ็ชรอุดม ร.12 พัน.3 รอ. อ.อรัญประเทศ  จ.สระแก้ว


18.จ.ส.อ..พยุงศักดิ์ ระวังศรี    กรม ทพ.12 จ.สระแก้ว

19.ร.ต.วัชรพงษ์ นามโส   ป.พัน.2 รอ.  จ.ปราจีนบุรี


20.ร.ต.วิเชียร บุญแย้ม    จ.นครศรีธรรมราช


21.จ.ส.อ.กิตติพงษ์ หวังดี    รพ.ค่ายสรรพสิทธิประสงค์  จ.อุบลราชธานี


22.ร.ต.บัณฑิต  สุขสว่าง   ร.153 พัน 3   จ.ปัตตานี


23.จ.ส.อ.ธงชัย  สายจันทร์เจียม   กองตรวจโรคผู้ป่วยนอก รพ.รร.6  จ.กรุงเทพฯ


24.จ.ส.อ.สุวัฒน์ นุชมี    ร.2 พัน.2 รอ.    จ.ปราจีนบุรี


25.ร.ต.เทพโยธิน สัมฤทธิ์    ทภ.4


26.จ.ส.อ.ชัยวัฒน์ สนมะเริง    รพ.พระมงกุฏเกล้า  จ.กรุงเทพฯ


27.จ.ส.อ.ประวรรธน์ ทศนักข์   รพ.พระมงกุฏเกล้า  จ.กรุงเทพฯ


28.จ.ส.อ.นราธิป ธรรมวิเศษ   รพ.พระมงกุฏเกล้า  จ.กรุงเทพฯ


29.จ.ส.อ.ประเสริฐ กังดี       รพ.พระมงกุฏเกล้า จ.กรุงเทพฯ                                                                                   


30.จ.ส.อ.ณรงค์ศักดิ์ ผ่องจินดา      รพ.พระมงกุฏเกล้า จ.กรุงเทพฯ


31. ส.อ.อมรยศ คงศิริ              ธุรกิจส่วนตัว


32.จ.ส.อ.ธนาทิพ กิจประไพ   หน่วยตรวจโรค รพ.พระมงกุฎเกล้า  จ.กรุงเทพฯ


33.จ.ส.อ.สมบูรณ์ จันทร์ผอง        ร.1 พัน.2 รอ. จ.กรุงเทพฯ 


34.จ.ส.อ.ทน ศรีลาชัย             ร.1 รอ.2 จ.กรุงเทพฯ    


35.จ.ส.อ.มานพ ด้วงโต้ด       สถาบันพยาธิวิทยา จ.กรุงเทพฯ  


36.จ.ส.อ.มานพ  คำปุก         นปอ.ทบ. จ.กรุงเทพฯ


37.ส.อ.ชาญชัย  ไชยมาส      ลาออก


38.จ.ส.อ.วิชัย ไชยวุฒิ         ตึกกระดูก รพ.พระมงกุฎเกล้า  จ.กรุงเทพฯ

39. ร.ท.วุฒิพงษ์ กิ่งธนารักษ์   ป.พัน.21 รอ.     จ.ชลบุรี


40.จ.ส.อ.จำนง เสาะสืบงาม  รพ.ค่ายนวมินทราชินี  จ.ชลบุรี


41.ส.อ.นิคม ทุมโคตร          ธุรกิจส่วนตัว จ.ชลบุรี


42.จ.ส.อ.เทพพร เดียงกุล       ร.23 จ.นครราชสีมา


43.จ.ส.อ.ชาญณรงค์ ขาวเผือก   รพ.รร.จปร. จ.นครนายก


44.ร.ต.วรวุธ คำสูงเนิน พัน.สร อ.เมือง  จ.นครราชสีมา


45.จ.ส.อ.วีระ พูลศรี :     คลังสรรพวุธ ทบ.  อ.ปากช่อง จ.นครราชสีมา  


46.ร.ท.ณรงค์ศักดิ์ จักรน้อย   พัน.สร.กรม สน.พล.ร.๑๕ อ.ปราณบุรี จ.ประจวบคีรีขันธ์ ชรก.กรม ทพ.


47.ร.ต.ภาณุศิลป์ (สมัย) คำแคว่น    รร.นส.ทบ. จ.ประจวบคีรีขันธ์


48.ว่าที่ ดร.วัชระ คำเขียว    ลาออก


49.จ.ส.อ.จักรพงษ์ สีใส    พัน.สร.2 จ.ปราจีนบุรี


50.จ.ส.อ.ศรีวิกรณ์ ลิ้มสิทธิกูล           ป.2 รอ. จ.ปราจีนบุรี ชรก.สน.ปทก.อรัญประเทศ จ.สระแก้ว


51.จ.ส.อ.สัญญา บุราณรมย์             พัน.สร.2 จ.ปราจีนบุรี


52.จ.ส.อ.อาวุธ โจทย์กิ่ง            พัน.สร.ที่ 2  จ.ปราจีนบุรี


53.จ.ส.อ.อดิเรก จิตสนธ์          กรม ทพ.12 จ.สระแก้ว


54.จ.ส.อ.วัลลภ ชำนิเขตการณ์        รพศ. จ.ลพบุรี


55.จ.ส.อ.ประทีป มีชัย       กรม รพศ.4 จ.พิษณุโลก (ราชการ 3 จชต.)


56.จ.ส.อ.นพดล ตุ้ยดา     สถานพยาบาลค่ายสมเด็จพระบรมไตรโลกนาถ  จ.พิษณุโลก


57.นายไพโรจน์ ถนอมรัก     เรือนจำกลางพิษณุโลก


58.จ.ส.อ.บรรเจิด คล้อยชาวนา   รพศ.4 จ.พิษณุโลก


59.จ.ส.อ.ทรงวุฒิ สุหะ      ลาออก


60.จ.ส.อ.ประนาท สมชาติ      ส.พัน.6 จ.ร้อยเอ็ด


61.จ.ส.อ.กฤษฏา แพทอง    รพ.พระมงกุฎเกล้า จ.กรุงเทพฯ


62.จ.ส.อ.สามิตร อุ่นพล       ช.พัน.52 ช.1 รอ.     จ.ราชบุรี


63.จ.ส.อ. พงษ์พิทักษ์ ราชมะโฮง    รพศ.1 พัน.2 จ.ลพบุรี


64.จ.ส.อ.ไพศาล ขำสิทธิ์     รพ.อานันทมหิดล จ.ลพบุรี


65.จ.ส.อ.ชิษณุพงษ์ ลาพิงค์     รพ.อานันทมหิดล จ.ลพบุรี


66.จ.ส.อ.นราพันธ์ ปะริวันตา    รพ.อานันทมหิดล  จ.ลพบุรี


67.จ.ส.อ.โยธิน ธงดาชัย     กรม ทพ.42 จ.สงขลา


68.จ.ส.อ.(พ.)กฤตปณัชฏ์ ( ทวีศักดิ์ ) นุ่นดำ รพ.ค่ายเสนาณรงค์  จ.สงขลา


69ร.ท.อุทัย ปรางค์อ่อน    รพ.ค่ายเสนาณรงค์  จ.สงขลา


70.ปลัดคำพูน ไชยโยธา     ปลัดอำเภอกาบเชิง จ.สุรินทร์


71.ร.ต.เจษฎา เสนชัย     60/2 ม.1 ต.ชัยนาม อ.วังทอง  จ.พิษณุโลก


72.ส.อ.ตาลเดี่ยว บาลนคร    ปฏิบัติงานชุด บก.กก.ปคม.


73.จ.ส.อ.สนิท  หมูนี       ร.5   จ.สงขลา


74.จ.ส.อ.อภิเดช    วิเศษศรี     ร.5 พัน.2   จ.ปัตตานี


75.ร.ต.เลวี ( บุญเลี้ยง )  ประเจริญ     ธุรกิจส่วนตัว จ.ตรัง


76. จ.ส.อ.คุณานนต์  ( ทวน ) สุภาพ    ม.พัน.1 รอ.   จ.กรุงเทพ


77.จ.ส.อ.ไพบูรย์   คิอินทิ    ม.พัน.27   จ.สระบุรี


78.จ.ส.อ.สมบูรณ์  ทรัพย์ผล    ร.1 พัน.4 รอ.


79.ส.อ.บุญเลิศ  ยุบลพันธ์       ธุรกิจส่วนตัว จ.อุดรธานี


80.ส.อ.คำมวน ขันศรี       ลาออก

81.จ.ส.อ.สุบรรณ   นัยเนตร    รพ.ค่ายวีรวัฒน์โยธิน จ.สุรินทร์


82.จ.ส.อ.ภูษิต รักษาภักดีกุล ( รักษ์ รักษาภักดี )  พัน.พัฒนา2  จ.นครราชสีมา


83.ส.อ.คนองศักดิ์  บรรเทากิจ     ลาออก


84จ.ส.อ.ธีระพงษ์   กล้าการขาย        พัน.สร.8   จ.เพชรบูรณ์


85.ร.ต.พิษณุ  เยือกเย็น  ทภ.3  จ.พิษณุโลก


86.จ.ส.อ.ปราณี  แย้มยิ้ม แผนกสัสดี มทบ.22 ค่ายสรรพสิทธิประสงค์ อุบลราชธานี


87.จ.ส.อ.กฤตย์ ( ธีระพล )  มิตรจิตร    แผนกสัสดีอำเภอท่าตูม จ.สุรินทร์


88.ร.ต.วรวุธ  มาป้อ    รร.นรด.ศสร.นรด.จ.กรุงเทพฯ


89.ส.อ.บุญยงค์  หน่อแก้ว    ประกอบธุรกิจ  ประเทศสหรัฐอเมริกา


90.ส.อ.พนม    สุราษฎร์


91.จ.ส.อ.ชัยโชติ  กรเที่ยงธรรม   สถาบันพยาธิวิทยา  กทม.


92.นาย พิชิต  ทองดี     ธุรกิจเอกชน  จ.น่าน


93.จ.ส.อ.สุนันท์ ทองประดับ    รพศ3 พัน.2  จ.ลพบุรี


94.จ.ส.อ.สุนัน  ทองโพธิ์   ร.23 พัน.4   จ.บุรีรัมย์


95.จ.ส.อ.เดชวิชัย  มูลศรีสุข     กองทันตกรรม รพ.ค่ายสุรนารี จ.นครราชสีมา


96.จ.ส.อ.กมล   เพียดขุนทด       จ.นครราชสีมา


97.ส.ต.ทรงศิลป์  เวฬุวัน  ( เสียชีวิต )


98.จ.ส.อ.สุพัฒน์  จันทรกอง  กรม ทพ.41   จ.ยะลา


99.จ.ส.อ.กล้า  ดาวัน         ศร.พัน.2 รอ.    จ.ประจวบคีรีขันต์


100.จ.ส.อ.ชาติ  บุญชู        ชรก. กอ.รมน.


101.จ.ส.อ.ไพโรจน์  กิจประสงค์     รพศ.3 พัน.2   จ.ลพบุรี


102.จ.ส.อ.วาทิน ยาทองทิพย์      รพศ.  จ.ลพบุรี


103.จ.ส.อ.นพดล  จิตรดี      นวป.ทบ. จ.กรุงเทพฯ


104.จ.ส.อ.สุรเชษฐ์ พลเยี่ยม ช่วยราชการ กอ.รมน.ภาค 3  ที่อยู่ 100 ม.6 ต.เวียง อ.เทิง จ.เชียงราย


105.จ.ส.อ.ราเชษฐ์ อนทร์วิเชียร     สส. จ.กรุงเทพฯ


106.จ.ส.อ.ยุทธภูมิ  พิชัย   จ.เชียงราย


107.พ.ต.ต.พยุพล     ขันตีชู   สภ.เชียงกลม  อ.ปากชม  จว.เลย


108.จ.ส.อ.อนิรุจน์ นันทรัตน์    พัน.สร.3   จ.นครราชสีมา


109.จ.ส.อ.ธวัช คุ่มสุภา    นวป.ทบ.   จ.กรุงเทพฯ


110.จ.ส.อ.สำราญ วัฒนยา ร้อย. รถยนต์พยาบาล จ.ลพบุรี


111.จ.ส.อ.ธีรกานต์ (สำรอง)  คงบุรี     พัน.สร.3    จ.นครราชสีมา


112.ส.อ.สกุล ชอุ่มผล         พัน.สร.13   จ.กรุงเทพฯ


113.ส.อ.บรรพต ศรีวริสาร      ร.11 พัน.1 รอ.  จ.กรุงเทพฯ


114.จ.ส.อ.คำพิศ  ศรีสุวรรณ     ร.23 พัน.3    จ.สุรินทร์


115.จ.ส.อ.ยอดชาย  ลาพิมล   รพ.ค่ายประจักษ์ศิลปาคม  จ.อุดรธานี


116.ร.ต.เทวัญ สุทธิ   ร้อย.รถยนต์พยาบาล ทบ. ลพบุรี


117.จ.ส.อ.สัญญา  บุญเลียง    ร.11 พัน.2 รอ. จ.กรุงเทพฯ


118.ว่าที่ จ.ส.ต.อภิชาติ คำเพราะ รพ.ค่ายวีรวัฒน์โยธิน จ.สุรินทร์ 

 
…….ขอเพียงจริงใจให้กันไว้ เนิ่นนานแค่ไหนมิตรภาพไม่เปลี่ยนแปลง น้ำใจเพื่อนไม่เคยแห้งแล้ง
กอดคอกันไว้………เพื่อนกันตลอดไป…………
 

ข่าวประชาสัมพันธ์
********* เพื่อนๆ คนไหนที่มีข้อมูลเกี่ยวกับรุ่นของเรา ไม่ว่าจะเป็นรูปภาพ ข้อมูลทางด้านที่อยู่ หน่วยต้นสังกัดปัจจุบัน หรือเบอร์โทรศัพท์ ซึ่งอาจจะมีการเปลี่ยนแปลง หรือมีข่าวประชาสัมพันธ์ให้เพื่อนๆ ทราบ ช่วยส่งมาให้ทาง Mail  ncomedicalarmy1139@hotmail.com  หรือไลน์กลุ่ม 11/39 แล้วจะดำเนินการแก้ไขปรับปรุง เพิ่มเติมข้อมูลให้เป็นปัจจุบันมากที่สุด เพื่อเพื่อนจะได้รับข้อมูลข่าวสารกันถ้วนหน้า
****************************************************************
 

                                    WEB MASTER BY Ncomedicalarmy1139 


Advertisements

90 responses

 1. ศรีวิกรณ์

  แก้ไขครับผม ส.อ.เดชวิชัย มูลศรีสุข ป.พัน. 103 ไม่ใช่ 102 ครับ

  02/06/2010 ที่ 7:46 am

 2. ชสพ.ที่ 3201

  ฝากความคิดถึงเพื่อนร่วมรุ่นทุกคนด้วยครับ หาโอกาสไปเลี้ยงรุ่นไม่ค่อยได้เลย ยังไงไม่ลืมเพื่อนทุกคน ตอนนี้ช่วยราชการ กอ.รมน.ภาค 3 มีข่าวส่งมาที่ chet_9355@hotmail.com 100 ม.6 ต.เวียง อ.เทิง จ.เชียงราย ใครมาเที่ยว เชียงใหม่หรือเชียงราย โทรหาได้ครับ 084-8181715ฝากบอกเพื่อนทุกคนด้วยครับ.

  22/08/2010 ที่ 6:56 am

 3. พญาไท

  ส.อ.สมบูรณ์ ทรัพย์ผล อยู่ ร.๑ พัน.๒ รอ. และ ส.อ.วิชัย ไชยวุฒิ ย้ายเข้าไปอยู่ที่ รพ.รร.๖ แล้ว ตึกกระดูกครับผมยังก็คิดถึงเพื่อนทุกฯคนสำหรับเพื่อนที่ปฏิบัติงานอยู่ที่สามจังหวัดชายแดนใต้ก็ให้ปลอดภัยทุกนายโชคดีครับ

  25/08/2010 ที่ 3:43 am

 4. Tik-jed

  ส.อ.วัชระ คำเขียว เปลี่ยนเบอร์โทรใหม่คับ 080-7948789 เสาร์-อาทิตย์ไปเรียนป.โทที่มหาวิทยาลัยนเรศวร กรุงเทพ

  26/08/2010 ที่ 4:41 am

 5. นักเรียนนายสิบเหล่าแพทย์

  ok ทราบแล้วเปลี่ยน

  31/08/2010 ที่ 7:14 am

 6. กัญจนลักษณ์

  อยู่ใต้มาหลายพรรษา (ปี) ระเบิดก็เยอะ แต่ตางค์น้อย ชีวิตแขวนอยู่บนสายทองแดงหรือไมก็คลื่นโทรศัพท์ โจรมันเอาไว้กดระเบิด

  17/09/2010 ที่ 8:59 am

 7. บอร์ดยังไม่เข้าที่เข้าทาง โปรดรอสักครู่

  01/10/2010 ที่ 4:50 am

 8. เกียรติพงศ์

  เจ้าภาพรายงานตัวด้วย เงียบๆๆ

  01/10/2010 ที่ 9:30 am

 9. gps

  ยินดีกับเพื่อนๆ ที่ก้าวหน้า และคนที่ยังไม่ได้อย่าเพิ่งท้อ สู้ต่อไป…..

  02/10/2010 ที่ 1:42 am

 10. ไม่เป็นไรเพื่อน เดี๋ยวสักวันพวกเราคงไม่เจอกันพร้อมหน้าพร้อมตาเดี๋ยวเราจะแจ้งข่าวให้เพื่อนๆ ทราบนะ โชคดีเพื่อน ว่างๆ ก็เข้ามาคุยกัน

  02/10/2010 ที่ 2:02 am

 11. 1139

  ได้ดีแล้วอย่าลืมเพื่อนๆ นะ

  02/10/2010 ที่ 6:34 am

 12. เวลาจะเป็นเครื่องพิสูจน์ที่ดีที่สุด ทุกๆ อย่างอยู่ที่ตัวลิขิต

  02/10/2010 ที่ 6:42 am

 13. สวัสดีเพื่อน ๆ ทุกคน อย่าลืม 11 ธงค.53 เรามีนัดกันที่ จ.สงขลา
  หวังว่าจะได้เจอพวกนาย แสดงความยินดีกับเพื่อนที่ สอบเลื่อนฐานะได้ ทุกคนและทุกตำแหน่ง นะครับ

  06/10/2010 ที่ 11:55 am

 14. แล้วมีอะไรพิเศษป่าว…แบบว่าไฮไลน์ของงานน่ะ อยากรู้ว่ะ

  07/10/2010 ที่ 8:18 am

 15. sadsadee

  ใกล้ถึงวันเลี้ยงรุ่นแล้วพวกเรา ไปกันเยอะๆนะ แล้วเมากันให้เต็มที่ คิดถึงเพื่อนๆทุกคน ๑๑/๓๙

  13/10/2010 ที่ 8:28 am

 16. m0so

  เมากก๊ม๊ายดี แก่แล้ว น่าพากันจองวัดใกล้ๆบ้านไว้บ้างนะพวกเรา
  หรือไม่ก็ อาวุโส OK

  17/10/2010 ที่ 12:42 pm

 17. อภิชาติ

  เฮ้ย..ทำไมไม่มีชื่อกูรหวะ

  26/10/2010 ที่ 8:56 am

 18. เออว่ะสุดหล่อตกสำรวจ ใส่ข้อมูลให้แล้วนะ เหลือแต่เบอร์โทร ยังงัยก้อฝากไว้เลยนะถ้าอยากให้เพื่อนๆ ติดต่อ รึว่ากลัวสาวๆ เอาไปทำเสน่ห์

  28/10/2010 ที่ 2:34 pm

 19. Pe_PaiRy

  ส.อ.ทวน สุภาพ เปลี่ยนชื่อเป็น ส.อ.คุณานนต์ สุภาพ นะคะ โทร 0845346805 ม.พัน1.รอ. เหมือนเดิม ฝากบอกว่าคิดถึงเพื่อนๆทุกคน ปีนี้จะไปเลี้ยงรุ่นด้วยนะคะ ถ้าไม่มีภารกิจ จะพาเจ้าสาวไปให้เพื่อนๆดูตัว จบข่าวค่ะ : ))

  28/10/2010 ที่ 4:55 pm

 20. เป็นข่าวดีนะที่จะได้เจอเพื่อนหมอผี เอ้ยเพื่อนทวน ยังงัยก้อไปให้ได้นะ

  29/10/2010 ที่ 3:59 am

 21. ถึงเพื่อนทวน เพื่อนๆ อยากให้เอารูปมาลงด้วย เพราะต้องแต่จบมา 13-14 ปียังไม่เคยเจอเลย อยากรู้ว่าจะหล่อลาก……ขนาดไหน ยังงัยก้อส่งมาทางเมลล์รุ่นเลยนะ รอดู

  29/10/2010 ที่ 4:08 am

 22. อภิชาติ

  เบอร์โทร.085-4136471 (ดีแทค) ยังไม่มีเมียอยากมีแต่ไม่มีใครเอาและไม่มีเงินแต่ง เพื่อนๆๆช่วยหาให้หน่อย

  01/11/2010 ที่ 1:29 pm

 23. med11

  คารมไม่เกี่ยว ข่มขืนไปเลยเพื่อน อ่ะล้อเล่น เดี๋ยวก้อมาเองแหละ

  01/11/2010 ที่ 1:33 pm

 24. ส.อ.เดชวิชัย มูลศรีสุข ย้ายไปที่ กทต.รพ.ค่ายสุรนารี จ.นครราชสีมาแล้วครับ

  04/11/2010 ที่ 9:57 am

 25. เบอร์ 083-3661069 ครับ กริ้งกร้างด้วยคร้าบเพื่อนๆ

  04/11/2010 ที่ 9:59 am

 26. เดี๋ยวจะแวะไปถล่ม เอ้ยไปเยี่ยมจะเพื่อน

  05/11/2010 ที่ 2:03 am

 27. คิดถึงเพื่อนทุกๆคน เสียดายเราไม่สามารถเดินทางไปร่วมงานได้ เอาไว้ทุกอย่างลงตัวไว้ค่อยเจอกัน คิดถึงเพื่อนๆทุกคนวะ 01166-803-236-9349 4627 BLANCHE RD LOT 71 SUMTER SC 29154 มาเมกาแวะมาเยี่ยมเราได้

  10/11/2010 ที่ 4:42 am

 28. ส่งรูปมาลงทำเนียบด้วยท่านยง

  10/11/2010 ที่ 5:25 am

 29. moso

  ไปไหนกันหมดน้อ ไทบ้านเฮา ซาวอีสีขอเสียงหน่อย
  นักสู้พันธ์เขียวทั้งหลายแหล เย้ๆๆๆๆๆๆ

  10/11/2010 ที่ 3:14 pm

 30. moso

  อภิชาติ คำเพราะ หาเมียไม่ได้ เอากะเทยดิๆๆๆ เดี่ยวกูตามเอง
  ที่ยะลาเต็มบ้านเลย ระเบิดลงก็เยอะแต่พวกกะเทยมันคงมีพระดี
  ไม่เคยโดนเลยครับพี่น้อง

  10/11/2010 ที่ 3:22 pm

 31. moso

  ถึงสึนามิจะมา งานเลี้ยงก็ยังมี ใครที่ไม่เข้าท่าจะได้ลอยทะเลง่ายๆๆ หน่อย (คุณเมียแก่ๆๆ)

  10/11/2010 ที่ 3:27 pm

 32. โอ้…พระเจ้าสงสัยอภิชาติจะได้เมียเป็นกระเทยก็งานนี้แหละ น่าจะดีว่ะ ไม่ท้องด้วย…..เดี๋ยวอภิเดชจัดให้

  11/11/2010 ที่ 12:40 am

 33. อภิชาติ

  กะเทยก็ได้แต่ขอให้แปลงเพศก่อนนะได้ๆๆเพื่อน

  17/11/2010 ที่ 11:35 am

 34. เวร เอานะนั่น

  17/11/2010 ที่ 2:49 pm

 35. สิบเอก กล้า ดาวัน

  สวัสดีเพื่อน นนส.เหล่าเเพทย์11 39ทุกคนเราสิบเอก กล้า ดาวัน
  ปัจจุบัน หน่วยตรวจโรค รร.นส.ทบ.

  อ. ปราณบุรี จ.ประจวบคีรีขันธ์ 086 7696055

  06/12/2010 ที่ 6:45 am

 36. admin

  เพื่อนกล้ามีรูปปัจจุบันส่งมาลงทำเนียบรุ่นได้นะ mail ncomedicalarmy1139@hotmail.com รอนะเพื่อน

  07/12/2010 ที่ 12:12 pm

 37. จสอ.วิสูตร

  บอกคนที่ทำเปนเอารูปล่าสุดมาลงนะเพื่อนๆอยากดู

  14/12/2010 ที่ 3:13 am

 38. จสอ.วิสูตร

  มีงานคร้งคราใดมากันเยอะๆนะ

  14/12/2010 ที่ 3:14 am

 39. admin

  ลงรูปงานให้แล้วนะท่านประธาน ใครมีรูปที่ถ่ายเติมเติม ส่งมาให้ด้วย หรือลงใน facebook ก้อได้จะไป hack เอามาลงให้เพื่อนๆ เบิ่ง

  14/12/2010 ที่ 11:20 am

 40. ส.อ. กิตติพงษ์ หวังดี

  ขอรายงานตัว กระผม ส.อ. กิตติพงษ์ หวังดี คับ ปัจจุบัน ค่ายสรรพสิทธิประสงค์ อุบลราชธานีคับ คิดถึงเพื่อนทุกคนคับ 11/39 0807327003,0850802598

  24/12/2010 ที่ 1:58 pm

 41. ส.อ. กิตติพงษ์ หวังดี

  ไปเยี่ยมกันบ้างเด้อ อุบลคับ คิดฮอดเพื่อน 11/39 ทุกคนคับ ,ส.อ. ปราณี แย้มยิ้ม ก้ออยู่ด้วยกัน สัสดี มทบ.22 ,ชัยวัฒน์ สนมะเริง ได้เมียวารินชำราบ โชคดีเพื่อนทุกคน ขอให้ได้เป็นใหญ่เป็นโตนะคับ

  24/12/2010 ที่ 2:06 pm

 42. บักพงษ์เอารูปมาลงด้วย รูปปราณีด้วย ส่งมาที่เมลล์รุ่นตามนี้นะ ncomedicalarmy1139@hotmail.com จะลงทำเนียบรุ่นด่วนเลย เพื่อนๆ คิดถึงว่างก้อไปเลี้ยงรุ่นบ้างเด้อปีหน้าอีสานเจ้าภาพ อย่พลาดอีกล่ะ

  25/12/2010 ที่ 12:44 pm

 43. moso

  สวัดดีปีใหม่ทุกๆ คน

  30/12/2010 ที่ 7:29 am

 44. admin

  ขอให้เพื่อนๆทุกคน รวยๆ แล้วก้อรวย

  31/12/2010 ที่ 5:52 am

 45. tapporn

  หวัดดีส่งท้ายปีเสือเพื่อนๆ

  31/12/2010 ที่ 11:14 am

 46. สวัสดีปีใหม่ 2011 เพื่อนรุ่น 11/39 ขอให้ทุกคนมีความสุข คิดอะไรให้สมหวัง อยากได้อะไรก้อซื้อเอาเด้อ

  01/01/2011 ที่ 4:57 am

 47. คุณานนต์ (ทวน) สุภาพ

  คิดถึงเพื่อนๆทุกคนเลยนะครับบบบบบบบบบบบบบบบ เลี้ยงรุ่นไม่ได้ไป ติดฝึกทหารอ่ะครับเพื่อนๆ

  11/01/2011 ที่ 11:11 am

 48. สงสัยคุณานนต์จะติดฝึกทหารทั้ง 13 ปี ที่ผานมาเลยเนอะ เพื่อนมะเคยเจอเลย อิอิ ปีหน้าหนีฝึกไปเลี้ยงรุ่นบ้างนะ เดี๋ยวเพื่อนจะลืม เริ่มใหม่ไม่สาย

  11/01/2011 ที่ 7:52 pm

 49. moso

  เมาฟื้นกันรึยังว่ะ จงใช้ชีวิตด้วยความไม่ประมาท

  14/01/2011 ที่ 4:49 pm

 50. คนไทย

  หายไปไหนกัน รึโดนหวยแหลกกันหมด ส่งเสียงหน่อย 1139

  04/02/2011 ที่ 5:29 am

 51. น่ารักเน๊าะพี่ๆทุกคน

  21/02/2011 ที่ 2:04 pm

 52. ส.อ.ปรีชา สารีพันธ์

  สวัสดีครับพี่ๆๆ ทุกนายมีใครอยากจะย้ายมา พัน.สร.5 มั้ยครับ ติดต่อผมได้นะ Tel.0857537858

  01/03/2011 ที่ 12:17 am

 53. ฮุนเซ็น

  พี่เป็นจ่าแล้ว ย้ายไปได้มั้ยน้อง แลกตัวกันพี่อยู่ภาคตะวันออก

  01/03/2011 ที่ 7:43 pm

 54. ส.อ.ปรีชา สารีพันธ์

  โทรมาเลยพี่ผมพร้อมเสมอแลกตัวกันโทรหาผมเลยครับแฟนผมอยู่สระบุรี จะแต่งงานกัน แต่ผมอยู่ใต้ผมเป็นห่วงแฟนผมครับ
  เบอร์โทรตามนั้นแหล่ะพี่

  03/03/2011 ที่ 4:36 am

 55. ฮุนเซ็น

  เฮ้ยน้องที่โน่นมีตำแหน่งจ่าว่างป่าวล่ะ พี่เป็นจ่าแล้วต้องไปลงตำแหน่งจ่า แลกตัวกะสิบเอกมะได้ว่ะ อีกอย่างทำไมเราไม่ขอย้ายกลับขึ้นมาที่สระบุรีเลยล่ะ หรือว่าผู้พันมะปล่อย

  03/03/2011 ที่ 12:22 pm

 56. ส.อ.ปรีชา สารีพันธ์

  เข้าไม่ยอมปล่อยครับเขาว่าตำแหน่งขาดอ่ะพี่ตำแหน่งจ่าอ่ะว่างแต่อยู่คนละกองร้อยครับ ร้อย.สร.สนับสนุน น่ะพี่ ปลายปีว่างเพราะพี่เขาลาออกไป 3 นาย

  03/03/2011 ที่ 6:33 pm

 57. ส.อ.ปรีชา สารีพันธ์

  ใครเปน ส.อ.ที่นู้นมาแลกตัวกะผมก็ได้ เพราะว่าเขาจะเปิดสอบ จ่า 3ตำแหน่งครับ แต่ผมไม่เอา อยากย้ายมากกว่า ถาม ๆ ดูให้ผมจะเป็นพระคุณมากครับ

  03/03/2011 ที่ 6:35 pm

 58. ฮุนเซน

  ยากว่ะน้อง เพราะแถวนี้ ส.อ.ผบ.จะปล่อยก้อต่อเมื่อไปตำแหน่งสูงขึ้น ย้ายกลับภูมิลำเนา แต่นี่มันต้องไปลงตำแหน่ง ส.อ. แล้วอีกอย่างภูมิลำนาส่วนมากไม่มีใครอยู่ใต้เลย จึงเป็นไปได้ยาก เว้นแต่จะแลกตัวกันเลย แบบว่าพวกชอบความท้าทาย เดี๋ยวจะลองถามๆ รุ่นน้องๆ แถวนี้ให้นะ แต่สำหรับตัวพี่อยากไปว่ะ แต่มันติดตรงที่เป็นจ่า ถ้าจ่าแลกจ่าก็สบายเลย แต่นี่คงไม่ได้

  06/03/2011 ที่ 11:24 am

 59. ส.อ.ปรีชา สารีพันธ์

  ถามให้ผมหน่อยนะครับพี่ ถ้าใครจะแลกตัวบอกผมด่วนเลยนะครับโทรมาบอกผมเลยมาเอา พสร.ที่นี้เขาให้แบบ ไปจิงและเป็นเทปงานสบายแต่ผมอยากไปอยู่ทางนู้นอย่างน้อยก็ใกล้บ้านกว่าที่นี้ฝากหน่อยนะครับพี่

  19/03/2011 ที่ 10:49 am

 60. คุณานนต์ (ทวน) สุภาพ

  พัน สร.5 อยู่ที่ไหนอ่ะ

  22/03/2011 ที่ 6:18 pm

 61. คุณานนต์ (ทวน) สุภาพ

  เพื่อนๆ เราโดนกลั่นแกล้ง อยากย้ายว่ะ มีใครหาตำแหน่งว่างให้ได้บ้าง ช่วยหน่อยเหอะ ไม่ไหวแล้วววว เมียถอนหงอกผู้บังคับบัญชาว่ะ หึหึT^T

  22/03/2011 ที่ 6:20 pm

 62. คุณานนต์ (ทวน) สุภาพ

  ผบ. เรามันดีเกินไปว่ะ ดีจนจะยกกองร้อยหนีแล้วววว

  22/03/2011 ที่ 6:21 pm

 63. ส.อ.ปรีชา สารีพันธ์

  พัน.สร.๕ อยู่ อ.ทุ่งสง จ.นครศรีธรรมราช ครับ

  24/03/2011 ที่ 2:54 am

 64. เออท่านทวนแลกตัวกับน้องมันมั้ยล่ะถ้าสนใจก้อติดต่อเบอร์ที่ให้ไว้ รึจะมาอยู่ รพ.มั้ย ตอนนี้ที่ รพ.ค่ายนวมินทราชินี ชลบุรี แล้วก้อที่ รพ.ค่ายสุรสิงหนาท อรัญประเทศ สระแก้ว มีตำแหน่งว่างเพียบคนขาด แล้วมาไม่เกินปีน่าจะได้จ่า เพราะรุ่นพี่ๆ ลาออกเยอะ รุ่นน้องก้อขึ้นจ่ากันหมดแล้ว ถ้านายปล่อย รพ.ค่ายฯ เขารับหมด คิดดูแล้วกัน ถ้าสนใจติดต่อเบอร์เพื่อนในทำเนียบรุ่น หรือฝากข้อความไว้ที่นี่ก้อได้ เบอร์นายที่ให้ไว้ทำไมติดต่อไม่ได้วะ เปลี่ยนเบอร์แจ้งด้วย

  24/03/2011 ที่ 10:42 am

 65. ส.อ.ปรีชา สารีพันธ์

  มีใครจะแลกป่าวพี่แต่เบอร์โทรผมโพส์ให้แล้วนะ ที่ รพ.ค่ายสุรสิงหนาท อรัญประเทศ สระแก้ว ก็น่าไปนะเขาว่าย้ายไปเอาจ่า เขาถึงจะให้ไปกับแลกตัว ถึงจะยอมปล่อยผม ผมก็ไม่เข้าใจเหมือนกันว่าทำไมเราก็มีความจำเป็นถึงต้องย้ายน่าจะเข้าใจกันหน่อย

  24/03/2011 ที่ 7:17 pm

 66. คุณานนต์ (ทวน) สุภาพ

  โอเคเลยเพื่อน ย้ายไป รพ ติดต่อหาเราได้เลย เปลี่ยนเบอร์แล้วนะครับ อยากย้ายมากเพื่อน 0802837713 โทรโลดดดด

  30/03/2011 ที่ 3:40 am

 67. คุณานนต์ (ทวน) สุภาพ

  จริงๆหน่วยรบใช้งานผมได้สุดทีนจริงๆ ผบ ไม่ไหวเลย ใช้อารมตัดสินลูกน้อง ผมละเครียด

  30/03/2011 ที่ 3:41 am

 68. คุณานนต์ (ทวน) สุภาพ

  ถ้าติดต่อเบอร์บนไม่ได้หรือไม่รับอีกเบอร์ก็ 0855108986 นะคร้าบบ

  30/03/2011 ที่ 3:58 am

 69. อยู่พระมงกุฎเกล้ามีไรก้อมาหาได้เพื่อนๆๆ

  04/04/2011 ที่ 12:30 pm

 70. admin

  เพื่อนเสริฐ เอารูปใหม่มาลงให้เพื่อนๆ ดูบ้างก็ได้นะ ถ้าเล่น facebook ก็แจ้งชื่อมาเพื่อจะได้ add เข้ากลุ่ม 11/39 เพราะเพื่อนๆ รอคุยด้วยเพียบ

  06/04/2011 ที่ 2:45 am

 71. คุณานนต์ (ทวน) สุภาพ

  เงียบเลยเพื่อน 0865573342 นะคับ

  23/04/2011 ที่ 6:17 am

 72. ฮุนเซน

  โทรไปก้อมะค่อยเปิดเครื่อง

  26/04/2011 ที่ 4:25 pm

 73. ส.อ.กิตติพงษ์ หวังดี

  หวัดดีเพื่อน 11/39 ทุกคน

  14/05/2011 ที่ 4:35 am

 74. ณรงค์ศักดิ์ จักรน้อย

  ตอนนี้เงียบๆไปปะ…สิงหาคม แล้วยังไม่มีข่าวเรื่องสถานที่เลี้ยงรุ่น ทภ.๔ จัดรถไว้แล้วนะ ทภ.๒ กระจายข่าวหน่อย เดี๋ยวเบี้ยวซะเลยนี่ 55555

  03/08/2011 ที่ 7:57 am

 75. admin

  ใจเย็นหมวด เจ้าภาพกำลังเตรียมงานอยู่ กระซิบมาว่างานช้าง ( สุรินทร์ )อลังการงานสร้าง

  06/08/2011 ที่ 3:39 am

 76. ส.อ.ปรีชา สารีพันธ์

  พี่มีใครจะแลกตัวมา พัน.สร.5 มั้งมั้ยครับ

  10/08/2011 ที่ 5:01 am

 77. 11/39

  พวกเราหายไปไหนกันหมด เจ้าภาพสุรินทร์ ส่งเสียงหน่อย บอกคำพูนออกจากวัดมาคุยกะเพื่อนๆบ้างเด้อ

  29/09/2011 ที่ 7:52 am

 78. หวัดดีเพื่อน นนส.พบ.11/39 ทุกคน เราจ.ส.ต.สามิตร อุ่นพล ตอนนี้เราย้ายไปอยู่ ช.พัน.52ช.1รอ.แล้ว
  แต่ยังอยู่ราชบุรีเหมือนเดิม เบอร์โทร 0811919741 ติดต่อได้ตลอดเวลาครับ

  07/10/2011 ที่ 1:07 pm

 79. คุณานนต์ (ทวน) สุภาพ

  เงียบเหงาจริงๆ

  16/10/2011 ที่ 3:55 pm

 80. นิรนาม

  หวัดดีเพื่อนที่คิดถึงทุกท่าน ๑๑/๓๙ กระผม จ.ส.อ.กิตติพงษ์ หวังดี ที่อยู่ รพ.ค่ายสรรพสิทธิประสงค์ อ.วารินชำราบ จ.อุบลราชธานี โทรติดต่อได้ครับเพื่อนทุกท่านที่ผ่านมาเที่ยวทางอุบลราชธานี (เมืองดอกบัว ) ๐๘๒- ๘๖๘๘๒๒๕ ,๐๘๐ – ๗๓๒๗๐๐๓

  09/06/2012 ที่ 6:31 am

 81. ถึงเพื่อนๆทุกคนเรา วัชระ นะคราฟฟฟผมได้ลาออกจากราชการแล้ว…ตอนนี้กำลังศึกษาปริญญาเอก รัฐประศาสนศาตรดุษฎีบัณฑิตอยู่ที่มหาวิทยาลัยบูรพา บางแสน ชลบุรีและเป็นอาจารย์สอนอยู่ที่วิทยาลัย Kingston Pattaya แวะมาเที่ยวกันได้นะคับ 080-7948789

  12/06/2012 ที่ 2:34 pm

 82. นิรนาม

  กูโผล่มาแล้วคิดถึงหมาๆๆๆๆๆๆทุกตัวแหละคิดถึงพวกเรานะขอโทษที่ไม่สามารถปลีเวลาไปหาได้ต่อไปจะพยาบาลเอ้ยพยายาม

  07/09/2012 ที่ 7:31 pm

 83. นิรนาม

  0810242677 โทรมานะน้อง ยุทธภูมิ พิชัย กูโผล่แล้วๆๆๆๆๆๆ

  07/09/2012 ที่ 7:38 pm

 84. นิรนาม

  คุนานนเหรอ กูว่ามึงชื่อเดิมดีแล้ววะไอ้หอก ขอโทษทวน ที่ไม่สุภาพ ยุทธ

  07/09/2012 ที่ 7:42 pm

 85. นิรนาม

  ใกล้เวลาเข้ามาทุกทีแล้วน่ะเพื่อน ทภ.3 ติดต่อประสานงานด่วน สถานที่จัดงานได้แล้วครับ

  18/09/2012 ที่ 4:37 am

 86. นิรนาม

  รายงานตัวคับเจ้านาย จ.ส.อ. กิตติพงษ์ หวังดี รพ.ค่ายสรรพสิทธิประสงค์ 383 ม.2 ต.แสนสุข อ.วารินชำราบ จ.อุบลราชธานี โทร 082 – 8688225,085 – 7755445 ตำแหน่งประจำสำนักงาน ผบช. หน้าห้อง ผอ.รพ.ค่ายฯ โทร 045 – 321174 – 5 ต่อ 205 โทรสาร 045 – 322654 เพื่อนๆที่อยูตาม รพ.ค่ายฯประสานติดต่อได้ทุกเวลาเพื่อนๆทุกคนช่วงนี้เข้าหน้าหนาวกันแล้วนะคับรักษาสุขภาพกันด้วยอย่าหนักกันมากเด้อ ขอให้ร่ำรวยกันทุกคนคับ

  19/10/2012 ที่ 9:01 am

 87. นิรนาม

  ยินดีตอนรับเพื่อน เหล่าแพทย์ 11/39 ที่มา จ.น่าน ครับ…. ส.ป้อ แผนกทันตกรรม รพ.ค่ายสุริยพงษ์

  11/12/2012 ที่ 6:27 am

 88. นิรนาม

  งานเลี้ยงรุ่น เหล่า พ.11/39 ที่ จ.เชียงราย ทางเจ้าภาพ ทภ.3 ขอขอบใจเพื่อนที่ส่งปัจจัยมาช่วย คือ ร.ท.สมรส ,จ.ส.ต.ภานุศิลป์, ส.อ.วัชระ และเพื่อนที่มาร่วมงานทุกนาย

  11/12/2012 ที่ 6:34 am

 89. นิรนาม

  แก้ไขชื่อครับ ร.ต.วรวุฒิ มาป้อ รร.รด.ศสร.นรด.

  02/05/2014 ที่ 6:02 am

 90. แล้วเจอกันอัมพวาคับเพื่อนๆ

  15/11/2014 ที่ 7:39 am

ใส่ความเห็น

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

w

Connecting to %s